Algemene verkoopvoorwaarden - Leybold Nederland BV

1.Algemene bepalingen
1.1 Alle leveringen en diensten van Leybold zijn onderworpen aan volgende voorwaarden. De standaard contractvoorwaarden van de besteller (koper) zijn niet van toepassing.  
1.2 In geval dat enige bepaling die niet in deze algemene verkoopvoorwaarden is opgenomen, zijn niet de standaard contractvoorwaarden van de besteller of de koper van toepassing, maar de wettelijke bepalingen.

 

2.Aanbieding/bevestiging van de bestelling
2.1 Tenzij uitdrukkelijk een bepaalde termijn wordt vermeld, zijn aanbiedingen van Leybold vrijblijvend en wordt een overeenkomst pas geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de opdracht door Leybold is erkend.
2.2 Bestellingen zonder voorafgaande aanbieding volgens paragraaf 2.1 zijn niet bindend voor Leybold tenzij en voor zover erkend door Leybold. Hetzelfde geldt wanneer de besteller het aanbod van Leybold wijzigt.

 

3.Verkoopinformatie
3.1 De gegevens in catalogi, brochures en folders, alsmede de algemene informatie in databladen en bij de offertes behorende tekeningen zijn bij benadering en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk als bindend vermeld.
3.2 In bijzondere gevallen behoudt Leybold zich het recht voor om het ontwerp te wijzigen en, wanneer er een tekort aan grondstoffen is, andere materialen te gebruiken, tenzij de besteller zich daartegen verzet door dwingende bezwaren van de besteller die bij Leybold bekend zijn.
3.3 Met betrekking tot alle verkoopinformatie en andere documenten die aan de klant ter beschikking worden gesteld, behoudt Leybold zich het eigendomsrecht en het auteursrecht voor; ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden gekopieerd, gereproduceerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
3.4 Alle verkoopinformatie en andere documenten die aan de klant ter beschikking worden gesteld, moeten onmiddellijk op verzoek aan Leybold worden teruggestuurd; ze moeten zonder verzoek worden teruggestuurd als de bestelling niet bij Leybold wordt geplaatst.

 

4.Prijzen, verpakking, verzekering
4.1 De prijzen zijn respectievelijk af bedrijf of af fabriek (INCOTERMS 2010) exclusief verpakking, montage en inbedrijfstelling. Verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
4.2 De verkoopprijs omvat geen omzetbelasting, accijnzen, belasting op het vervoer van goederen, enz., noch uitvoer-, invoer- of andere rechten die Leybold, al naar gelang het geval, overeenkomstig de officiële voorschriften op het moment van de uitvoering van het contract in rekening brengt.
4.3 Tenzij de besteller (koper) uitdrukkelijk anders bepaalt, zal Leybold de bestelde goederen verzekeren tegen de gebruikelijke transportrisico's, inclusief breuk, en de gemaakte kosten aan de besteller in rekening brengen.

 

5.Montage en inbedrijfstelling
  Als montage/assemblage, toezicht op de montage en/of inbedrijfstelling door Leybold vereist is zijn bovendien de betreffende voorwaarden voor montage en inbedrijfstelling van toepassing; deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

6.Risico-overgang
6.1 Het risico gaat over op de besteller (koper) volgens de overeengekomen INCOTERMS 2010-regels. Indient niet anders is overeengekomen, gaat het risico over op de koper bij aflevering van de goederen aan de eerste vervoerder. Dit geldt ook voor deelzendingen of wanneer Leybold zich ertoe heeft verplicht aanvullende diensten en betalingen uit te voeren.
6.2 Indien de verzending wordt vertraagd door redenen buiten de macht van Leybold, gaan de risico's over op de koper bij de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

 

7.Leveringsdatum
7.1 De leveringstermijn begint wanneer alle commerciële en technische vereisten voor de uitvoering van het contract duidelijk zijn, de door de besteller te verstrekken documenten door Leybold zijn ontvangen, de eventueel vereiste officiële toestemming of vrijgave is verleend en de in het contract voorziene (vooruit)betalingen op de bankrekening van Leybold zijn ontvangen.
De inachtneming van het tijdstip van levering is afhankelijk van de tijdige nakoming van de contractuele verplichtingen door de koper. De goederen worden geacht tijdig te zijn geleverd indien zij vóór het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn aan de eerste vervoerder worden overhandigd of gereed worden verklaard voor verzending aan de koper. Deelleveringen zijn in redelijke mate toegestaan. Kleine gebreken doen geen afbreuk aan de verplichting van de koper om de goederen in ontvangst te nemen; in dat opzicht wordt de leveringstermijn geacht te zijn nagekomen.
7.2 Indien de levering wordt vertraagd door onvoorziene gebeurtenissen buiten de macht van Leybold (‘Acts of God’) wordt de leveringstermijn redelijkerwijze verlengd, echter uiterlijk met zes maanden. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan stakingen, sluitingen, sabotage, bedrijfsstoringen buiten de schuld van Leybold, niet- of vertraagde afgifte van officiële toestemmingen en andere onvoorziene gebeurtenissen.

 

8.Betalingsvoorwaarden
8.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders bepaald in het Leybold-aanbod en/of de orderbevestiging. In geval van deelzendingen is Leybold gerechtigd deze deelzendingen apart te factureren.
8.2 Betalingen worden uitsluitend gedaan op een van de rekeningen van Leybold en moeten uiterlijk op de vervaldag en vrij van kosten en zonder enige aftrek worden verricht. Vergoedingen, kosten of heffingen die voor Leybold ontstaan door het accepteren van wissels of cheques op basis van een specifieke overeenkomst tussen Leybold en de koper zijn voor rekening van de koper. De datum waarop de betaling verschuldigd is, wordt bepaald aan de hand van de datum van de factuur of het bericht van gereedheid voor verzending. De datum waarop alle betalingen zijn verricht, is de datum waarop het betaalde bedrag daadwerkelijk ter beschikking van Leybold staat.
8.3 Het achterhouden van betaling vanwege tegenvorderingen of het verrekenen van betalingen met tegenvorderingen is alleen toegestaan als dergelijke tegenvorderingen onbetwist of wettelijk vastgesteld zijn.

 

9.Voorbehoud van eigendomsrecht
9.1 Leybold behoudt zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen totdat de volledige betaling van alle vorderingen, welke dat ook mogen zijn, die voortvloeien uit de zakelijke transacties van Leybold met de koper, inclusief aanvullende vorderingen, zijn ontvangen. Indien de koper in gebreke blijft bij de betaling, zal Leybold zonder ingebrekestelling de goederen als zekerheid terugnemen.
Het claimen van het eigendomsrecht en beslaglegging op de geleverde goederen door Leybold geldt niet als ontbinding van de overeenkomst, tenzij de Wet op Klantenleningen van toepassing is. Indien in het land van de koper of van bestemming van de goederen bijzondere voorschriften of andere bepalingen van toepassing zijn met betrekking tot de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud, verbindt de koper zich ertoe de bepalingen van deze voorschriften of bepalingen ter bescherming van de rechten van Leybold uit te voeren.
9.2 Koper heeft het recht om in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de geleverde goederen te beschikken. Vorderingen die tijdens de periode van het eigendomsrecht van Leybold bij de koper ontstaan en die het gevolg zijn van dergelijke of ongerechtvaardigde beschikkingen, worden ook dan aan Leybold overgedragen. Behoudens herroeping op enig moment is de koper bevoegd om de vorderingen te innen.
9.3 Leybold verbindt zich ertoe om op verzoek van de koper zekerheden vrij te geven, voor zover het bedrag ervan meer dan 20 % hoger is dan de openstaande vorderingen die als zekerheid moeten worden gesteld.
9.4 Alle werkzaamheden aan de geleverde goederen en alle bewerkingen van de geleverde goederen worden door de koper voor Leybold uitgevoerd zonder dat Leybold hierbij betrokken is. Indien de geleverde goederen worden gebruikt, verbonden of samengesteld met andere apparatuur die geen eigendom is van Leybold (§ 947 en volgende BGB), heeft Leybold recht op een mede-eigendom in de nieuwe apparatuur naar rato van de waarde van de geleverde goederen aan de andere apparatuur die vóór de datum van bewerking, verwerking, aansluiting, montage of samenstelling bestond. Indien de koper van rechtswege het exclusieve eigendom verkrijgt, zal hij Leybold een overeenkomstig mede-eigendomsaandeel toekennen en zo de apparatuur in bewaring houden voor Leybold. Het bepaalde in paragraaf 9 is van overeenkomstige toepassing op het mede-eigendomsaandeel.
9.5 Beslagleggingen of andere dergelijke maatregelen die door derden worden opgelegd, moeten door de koper onverwijld aan Leybold worden gemeld.
9.6 Tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud verbindt de koper zich ertoe de geleverde goederen op eigen kosten volledig te verzekeren tegen risico's en schade, zoals diefstal, breuk, brand en waterschade en op verzoek van Leybold het bewijs daarvan te leveren. Indien de koper nalaat om binnen een redelijke termijn het gevraagde bewijs te leveren, is Leybold gerechtigd om op kosten van de koper een dergelijke verzekering af te sluiten.

 

10.Garanties
10.1 Leybold verbindt zich ertoe om naar eigen goeddunken de geleverde goederen of onderdelen daarvan te repareren of te vervangen voordat het risico overgaat (bv. als gevolg van een foutief ontwerp, materiaal- of fabricagefouten, het niet behalen van de opgegeven prestatiekenmerken).
10.2 In geval van het uitblijven van reparatie of vervanging heeft de koper het recht om een herroeping of vermindering te eisen.
10.3 Gebreken moeten binnen drie weken na de datum van levering worden gemeld. In afwijking van deze regel moeten gebreken die bij inspectie van de geleverde goederen niet waarneembaar zijn, onmiddellijk na constatering worden gemeld. In de klacht moet de aard van de geconstateerde gebreken of fouten worden vermeld en of deze gelijk zijn ontdekt of pas na een nabewerking of verwerking van de geleverde goederen of onderdelen. Leybold heeft het recht de gebreken door zijn eigen personeel te laten controleren.
10.4 Na wederzijdse overeenstemming zal de koper Leybold een redelijke tijd en gelegenheid geven om over te gaan tot de reparaties of vervangingen die Leybold naar eigen goeddunken nodig acht. Indien de koper dit nalaat, wordt Leybold ontheven van elke garantie of aansprakelijkheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals het gevaar voor de veiligheid of het risico van buitensporige schade - waarna Leybold onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht - of indien Leybold vertraging oploopt bij het herstel van de schade, heeft de koper het recht het gebrek zelf te herstellen of door een derde partij te laten herstellen en de noodzakelijkerwijs gemaakte kosten op Leybold te verhalen.
10.5 Leybold draagt de directe kosten van reparatie of vervanging voor zover deze gerechtvaardigd zijn en het gebrek op tijd en correct is gemeld, d.w.z. de kosten van het vervangingsonderdeel, met inbegrip van het vervoer, alsmede de redelijke kosten van demontage en montage van het onderdeel, voor zover dit in het afzonderlijke geval redelijkerwijze kan worden verlangd. Eventuele verdere kosten zijn voor rekening van de koper.
10.6 De verjaringstermijn voor garantieclaims op geleverde goederen bedraagt 12 maanden vanaf leveringsdatum.
10.7 Garantieclaims met betrekking tot vervangen onderdelen en reparaties vervallen na drie maanden, maar niet voor de garantieperiode van de oorspronkelijk geleverde goederen.
10.8 Ten aanzien van verdere aanspraken is paragraaf 13.2 van toepassing.

 

11.Retourneren
  Indien de koper het recht heeft om de goederen terug te sturen, dienen alle eenheden of onderdelen binnen dertig (30) dagen na verzending worden teruggestuurd. Retourzendingen onder garantie dienen onmiddellijk na storing teruggestuurd te worden. Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder schriftelijke instructies van de verkoper. Al het geretourneerde materiaal moet volledig zijn, inclusief alle kabels, accessoires, enz. en moet worden geretourneerd in de originele verpakking. Geaccepteerd materiaal moet in nieuwe staat verkeren en zal door de Verkoper worden geïnspecteerd. Voor alle retourzendingen worden herstockeringskosten in rekening gebracht van maximaal 25% van de nettoprijs die door de koper is betaald. Transportkosten voor retourzendingen moeten vooraf door de koper worden betaald. Niet-standaard catalogusonderdelen en op bestelling gemaakte onderdelen kunnen niet worden geaccepteerd voor retourzending.

 

12.Aansprakelijkheid voor octrooi-inbreuk
12.1 Tenzij anders aangegeven door Leybold, zijn de geleverde goederen naar beste weten van Leybold's kennis van de gepubliceerde stand van de techniek vrij van rechten van derden in de Bondsrepubliek Duitsland. Indien desondanks de in het kader van deze overeenkomst geleverde goederen of een deel daarvan op het moment van het sluiten van de overeenkomst, de rechten schenden in de Bondsrepubliek Duitsland voor een reeds verleend en gepubliceerd octrooi van een derde partij of, indien de geleverde goederen uitdrukkelijk een specifiek procesrecht omvatten, inbreuk maken op geoctrooieerde procesrechten waarvoor de koper in rechte wordt aangeklaagd, zal Leybold op eigen kosten en naar eigen goeddunken binnen een redelijke termijn de koper het recht geven de goederen of een deel daarvan te blijven gebruiken of deze te wijzigen of te vervangen door niet-inbreukmakende goederen of processen of om de overeenkomst te beëindigen. Leybold aanvaardt geen aanvullende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor processen, toepassingen, producten, enz.
12.2 Indien een ontwerp of specificatie van de koper inbreuk maakt op patenten van derden, zal de koper zich verdedigen tegen elke aanspraak op Leybold en Leybold vrijwaren van de gevolgen van de rechtsuitoefening.

 

13.Verdere aansprakelijkheid van Leybold; recht van de koper op annulering
13.1 Indien de koper verlies of schade lijdt als gevolg van een aan Leybold toe te rekenen vertraging, heeft de koper het recht om schadevergoeding te vorderen ter hoogte van 0,5 % voor elke volledige week vertraging, maar in totaal niet meer dan 5 % van de waarde van het gedeelte van de partij waarvan de levering is vertraagd en dat niet tijdig kon worden gebruikt zoals bepaald in de overeenkomst.
13.2 Verdere vorderingen, anders dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, om welke juridische reden dan ook, met name voor winstderving en gevolgschade door gebreken, zijn uitgesloten, tenzij op grond van de aansprakelijkheid van Leybold voor opzet of grove nalatigheid, schending van in de overeenkomst vastgelegde fundamentele plichten of op grond van wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële schade aan privé-eigendom of het niet nakomen van uitdrukkelijk vermelde kenmerken, voor zover deze bepaling slechts bedoeld is om de koper te beschermen voor andere schade dan aan de geleverde goederen zelf.
13.3 Het recht van de wettelijke koper op annulering in geval van vertraging of onmogelijkheid wordt niet aangetast.

 

14.Plaats van handhaving, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
14.1 De plaats van handhaving en jurisdictie is Utrecht. Leybold heeft ook het recht om de koper te dagvaarden voor de rechtbank met jurisdictie over de vestigingsplaats van de koper.
14.2 In aanvulling op alle contractuele bepalingen is op overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing.

 

Notitie
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangegeven dat Leybold gegevens van de koper heeft opgeslagen en dat deze gegevens worden verwerkt.

Request form
Dear customer,

we are always eager to provide best service and quality. However, it cannot be ruled out, that product related questions occur. To assist you with any product related question we created a request form which enables you to contact us in the most convenient way. To retrieve the request form, please use the link below.

In cases of general questions related to our online shop, please read the shop rules first.

Best regards,
Your Leybold Team

go to request form